Súčasný stav v CDR

Naše zariadenie prešlo od 1.1.2019 k dnešnému dňu významnou zmenou. Po splnení zákonom stanovených podmienok sa transformovalo z krízového strediska na centrum pre deti a rodiny. Starostlivosť o deti v krízovom stredisku bola krátkodobá, naopak v CDR má starostlivosť dlhodobejší charakter – deti už nepremiestňujeme do iných zariadení, ale poskytujeme im starostlivosť založenú na rodinnom princípe v našom centre.  Najväčším šťastím pre každé dieťa je, keď vyrastá v rodine, či už biologickej alebo náhradnej.  Deti umiestnené v našom centre v súčasnej dobe z rôznych príčin v rodine žiť nemôžu, preto im nahrádzame rodičov a prostredie rodiny my, zamestnanci neziskovej organizácie Alžbetka.

Pri výchove pristupujeme ku každému dieťaťu individuálne, pričom berieme do úvahy jeho schopnosti, zručnosti, zdravotný stav, stupeň intelektu, záujmy, nadanie, informácie o prostredí, z ktorého k nám prišlo, o jeho rodine i o traumách, ktoré dieťa v minulosti zažilo. Pre dieťa je dôležité, že akceptujeme a neodsudzujeme jeho rodičov či príbuzných.  Z toho dôvodu sa snažíme pracovať aj s rodinou dieťaťa a ovplyvňovať rodičov, aby robili vo svojich životoch také zmeny, ktoré umožnia návrat ich dieťaťa do ich starostlivosti. 
Tento rok, poznačený celosvetovou pandémiou koronavírusu COVID-19, nás v mnohých aktivitách obmedzil. Vzhľadom na núdzový stav deti nemohli tráviť čas s rodinami, s kamarátmi, s blízkymi osobami. Neboli socializované, nakoľko nenavštevovali školské zariadenia. Pre zamestnancov, to bolo náročné obdobie, kedy bolo nutné byť nielen „náhradným rodičom“, vychovávateľom, ale i učiteľom, ošetrovateľom, kuchárom, upratovačkou, vyšetrovateľom či „bútľavou vŕbou“ v jednej osobe. Nie, nesťažujeme si. Naopak, tento rok nám ukázal, že vieme byť zodpovední, ľudskí, obetaví, kreatívni, že si ceníme prácu každého z nás. Situácia bude náročná aj v nasledujúcich mesiacoch, ktoré budú sprevádzané nielen prirodzenou chorobnosťou vyplývajúcou zo zimného obdobia, ale i stále narastajúcim mediálnym, verejným a politickým tlakom v spoločnosti.  Verím, že sa nám podarí toto obdobie zvládnuť, že vytvoríme deťom v našom centre rodinu pripomínajúce prostredie plné bezpečia, dôvery, tvorivosti a ľudskosti.

Pridaj komentár