Kto sme

Dielo „ALŽBETKA“ píše svoju históriu od roku 2004, kedy bolo založené ako nezisková organizácia. Odvtedy sa ALŽBETKA, n. o., rozvíjala až do dnešnej podoby – od organizovania voľnočasových aktivít pre deti a mládež, cez otvorenie prvého zariadenia Krízového strediska, až po rozširovanie svojho okruhu pôsobenia zriaďovaním nových zariadení. 

Centrum pre deti a rodiny (CDR)

Centrum pre deti a rodiny je prvým zariadením neziskovej organizácie ALŽBETKA, n. o., ktoré bolo otvorené dňa 10. 09. 2006 ako vtedajšie Krízové stredisko. Centrum vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v zmysle zákona 305/2005 Z. z. § 49, ods.1 písm. a), b) a c) dočasne nahradzujúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu:

  • o nariadení neodkladného opatrenia,
  • o uložení výchovného opatrenia,
  • o nariadení ústavnej starostlivosti (tzv. „detský domov“ ).

Centrum vykonáva aj opatrenia pobytovou formou na základe dohody o predĺžení pobytu mladému dospelému podľa §46 ods. 1. písm. b) bod 2.

Do našej starostlivosti sú zverené deti vo veku od 0 – 18 rokov, ktorých doterajšia výchova bola vážne ohrozená alebo narušená, ktoré boli týrané a zanedbané, ktoré majú poruchy správania, pochádzajú zo sociálne a hmotne núdznych rodín.

Naša činnosť

Naše zariadenie prešlo od 1.1.2019 k dnešnému dňu významnou zmenou. Po splnení zákonom stanovených podmienok sa transformovalo z krízového strediska na centrum pre deti a rodiny. Starostlivosť o deti v krízovom stredisku bola krátkodobá, naopak v CDR má starostlivosť dlhodobejší charakter – deti už nepremiestňujeme do iných zariadení, ale poskytujeme im starostlivosť založenú na rodinnom princípe v našom centre.  Najväčším šťastím pre každé dieťa je, keď vyrastá v rodine, či už biologickej alebo náhradnej.  Deti umiestnené v našom centre v súčasnej dobe z rôznych príčin v rodine žiť nemôžu, preto im nahrádzame rodičov a prostredie rodiny my, zamestnanci neziskovej organizácie ALŽBETKA, n. o.

Pri výchove pristupujeme ku každému dieťaťu individuálne, pričom berieme do úvahy jeho schopnosti, zručnosti, zdravotný stav, stupeň intelektu, záujmy, nadanie, informácie o prostredí, z ktorého k nám prišlo, o jeho rodine i o traumách, ktoré dieťa v minulosti zažilo. Pre dieťa je dôležité, že akceptujeme a neodsudzujeme jeho rodičov či príbuzných.  Z toho dôvodu sa snažíme pracovať aj s rodinou dieťaťa a ovplyvňovať rodičov, aby robili vo svojich životoch také zmeny, ktoré umožnia návrat ich dieťaťa do ich starostlivosti. 

Akreditácia CDR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo nášmu niekdajšiemu Krízovému stredisku dňa 09. 05. 2006 pod č. 6238/2006-I/21 AK Rozhodnutie   o  udelení  akreditácie  podľa   § 62  zákona  č. 305/2005  Z. z.  o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele na obdobie 5 rokov. Následne po splnení potrebných podmienok bola akreditácia v zmysle zákona zariadeniu predlžovaná.

Aktuálne rozhodnutie o predĺžení akreditácie na opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení podľa § 62 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele vydalo centru Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pod číslom 13773/2024-M_RAKO na ďalších päť rokov, t. j. do 7. februára 2029.

„Mysliac na to, že slúžite v ľuďoch Bohu, zahŕňajte všetkých, ktorí sú vám zverení láskou a dobrotou.“
bl. Alfonza Mária Eppingerová