Všetkým našim sponzorom, dobrodincom a poskytovateľom finančných príspevkov
zo srdca ĎAKUJEME!

 • MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR
 • Poskytovanie finančného príspevku na výkon opatrení SPODaSK v CDR
 • Dotácia na “mimoriadne odmeny“ pre zamestnancov v prvej línii boja proti Covid-19 (2020)
 • Poskytnutie dotácie na účel úhrady nákladov na nákup výživových doplnkov pre prijímateľov a zamestnancov v čase pandémie COVID – 19 (2020) 
 • Osobné ochranné pracovné pomôcky v čase pandémie COVID – 19
 • UPSVAR Spišská Nová Ves – Operačný program Ľudské zdroje; Dobrovoľníci
 • Multifunkčná zostava DFA
 • Osobné motorové vozidlo
 • Integrované detské ihrisko
 • Zariadenie práčovne a kuchyne KS
 • Rekonštrukcia budovy Krízového strediska (KS)
 • MINISTERSTVO VNÚTRA SR
 • Podpora projektového zámeru Dieťa v dúhe (prevencia kriminality)
 • Podpora projektového zámeru Plný džbán (prevencia kriminality)
 • Podpora projektového zámeru Slnečný lúč (prevencia kriminality)
 • Podpora projektového zámeru Život je všetko, čo máme (prevencia kriminality)
 • Projekt Kultúra duše a tela  2012
 • EURÓPSKA ÚNIA – Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja
 • Operačný program – Projekt Ľudské zdroje; Dobrovoľníctvo
 • KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
 • Finančný príspevok na výkon opatrení SPODaSK v KS do roku 2018
 • Dotácia na detský tábor
 • MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
 • Projekt s názvom Radosť z pohybu v rámci výzvy Dobrá vec 2020
 • Deň detí a podpora iných voľnočasových aktivít detí KS do r. 2018
 • Podpora realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v KS do r. 2018
 • KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA
 • Dotácia na plynofikáciu budovy ALŽBETKA, n. o. (2019)
 • Pravidelné dofinancovanie nákladov a prevádzky Alžbetka, n. o.
 • Financie na pravidelnú rekonštrukciu budovy n. o.
 • Dofinancovanie nákupu motorového vozidla FIAT SCUDO pre n.o.
 • Personálne zdroje
 • RENOVABIS
 • Projektový zámer s názvom Brána do budúcnosti 2018 – 2019
 • Projektový zámer s názvom Srdce prekračuje múry domu
 • Projektový zámer Blízki Bohu i ľuďom
 • Zakúpenie motorového vozidla FIAT SCUDO
 • Zariadenie interiéru a rekonštrukcia budovy
 • Nadácia PRE DETI SLOVENSKA – HODINA DEŤOM
 • Projekt Cesta k lepšej budúcnosti na zlepšenie podmienok života a zvýšenie telesnej, intelektuálnej a sociálno-emocionálnej úrovne detí  v CDR 2020
 • Projektový zámer Svetlo v mojom živote v rámci grantového programu Hodina deťom projektový zámer Nádej pod detskou košieľkou 2018 – 2019
 • Projekt Daj sa mi napiť z prameňa krás podporila Nadácia pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom
 • Podpora projektového zámeru Strom môjho života v rámci grantového programu Hodina deťom pre KS
 • Zariadenie Hobby klubu v rámci grant. programu Hodina deťom pre n. o.
 • Nadácia PONTIS
 • Grantový projekt Alžbetka  2018 za podpory Nadačného fondu Lidl v Nadácii Pontis
 • Projektový zámer Nezištné srdce 2018 – 2019
 • Jesenná zbierka šatstva

 • Nadácia ORANGE v spolupráci s CENTROM PRE FILANTROPIU, n. o.:
 • Projekt S láskou a obetou si pomáhame navzájom
 • Podporené projekty grantového programu Darujte Vianoce: Vianočné prekvapenie pre rodinu, Vianočná idylka pre súrodencov, Prekvapenie pre Sáru, Martinka plná očakávania, Vianočné prekvapenie pre Nicolu, Šťastné Vianoce pre Danielka, Vianoce s milovanými rodičmi, Darček pre Kevina, Tíšenie bolesti Adamka a Tomáška, Vianočné prekvapenie pre Dominika a Danielu, Vianočné prekvapenie pre Karolínku, Hľadám si starkú, Zorganizovanie stretnutia detí KS a ich rodičov
 • Návšteva slovenského Betlehema v Rajeckej Lesnej
 • Nadácia VOLKSWAGEN
 • Zamestnanecký projektový zámer s názvom Átrium Terezka
 • Poskytnutie grantu na projekt My sme tu doma
 • Projektový zámer História a my 
 • V rámci zamestnaneckého projektu projektový zámer s názvom Kultúra tela a ducha

 • LIDL SLOVAKIA
 • Projekt dlhodobej potravinovej zbierky Podeľ sa a pomôž v predajniach Lidl v Spišskej Novej Vsi Medza a Duklianska v Smižanoch 2020 – 2021
 • Vianočná akcia Strom želaní 2018, 2019
 • Zamestnanecký projekt Dobrovoľnícky deň spoločnosti LIDL 2018
 • Grantový projekt Alžbetka 2018 za podpory Nadačného fondu Lidl v Nadácii Pontis
 • Zbierka šatstva
 • AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o. Bratislava
 • Darovanie zariadenia, nábytku, či výrobkov pre praktické využitie v našej charitatívnej činnosti
 • Poskytovanie dlhodobej pomoci, zbierok šatstva a iných pomôcok pre deti CDR
 • Vianočné darčeky deťom v CDR 2018, 2019, 2020
 • 75. SKAUTSKÝ ZBOR SV. JÁNA VOJTAŠŠÁKA
 • Letné tábory pre deti CDR 
 • Projektový zámer s názvom Alžbetka v prírode – prázdninový most medzi skautmi a deťmi z krízového centra 2017
 • Dobrovoľnícke aktivity s deťmi v CDR
 • SAMARITAN´S PURSE OPERATION
 • Projekt Operácia Vianočné dieťa 
 • WHIRLPOOL SLOVAKIA spoločnosť s.r.o. Poprad
 • Dar – automatická práčka 2017
 • aktivita Stromček prianí pre deti KS 2017
 • Dar – automatická práčka 2015
 • Nadácia VEOLIA SLOVENSKO
 • Zamestnanecký grant – projektový zámer s názvom Zelená terasa 2019
 • Nadácia EKOPOLIS
 • Výsadba kvetín, drevín a stromov v rámci grantové programu ĽUDIA PRE STROMY

 

 • Nadácia TATRA BANKY
 • Projekt Aktivity v teréne počas krízy vyvolanej pandémiou COVID – 19
 • EMBRACO, s.r.o.
 • Finančný príspevok na dokončenie projektu plynofikácie 2019
 • Finančná podpora na opravu a údržbu poškodených ríms budovy Alžbetka, n. o. 2018
 • Príspevok na rekonštrukciu a opravy budovy
 • Finančná podpora na aktivity detí KS 2015
Fotografia1013

     

    ĎAKUJEME aj ďalším dobrodincom, zvlášť:

 • SPOLOČENSTVO JUDITA Vrbov
 • MINISTERSTVO OBRANY SR – živý vianočný stromček 2020
 • LINDAB Slovakia, Jamník 
 • GYMNÁZIUM Javorová, Spišská Nová Ves
 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA Nejedlého, Spišská Nová Ves – Darček pre Alžbetku
 • spišskonoveský Nordic Eagles motoklub
 • ULTIMUV Spišská Nová Ves
 • INSA Spišská Nová Ves
 • farnosti SPIŠSKÁ NOVÁ VES, VYSOKÉ TATRY, PODOLÍNEC, TRSTENÁ, LETANOVCE BANSKÁ BYSTRICA – STARÁ SÁSOVÁ
 • DM DROGERIE MARKT, s.r.o. Spišská Nová Ves – „Podpora Alžbetka“ – prebratie výrobkov 
 • Potravinová banka Slovenska
 • SCHWABIK – Drogéria
 • skauti 122. zboru anjelov strážnych Poprad – Vydrník
 • TESCO, Spišská Nová Ves
 • Fond sociálneho rozvoja
 • Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
 • PÄPSTLICHES MISSIONSWERK DER KINDER IN DEUTSCHLAND
 • SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA V BRUSELI
 • Poľská katolícka misia
 • MISSIO–PRO EUROPA
 • British International School Bratislava
 • Všetkým menovaným i nemenovaným darcom z úprimného srdca ďakujeme za každú morálnu, materiálnu i finančnú podporu.