Centrum pre deti a rodiny

O nás

Kto sme

Centrum pre deti a rodiny je prvým zariadením neziskovej organizácie ALŽBETKA, n. o., ktoré bolo otvorené dňa 10. 09. 2006 ako vtedajšie Krízové stredisko. Centrum vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v zmysle zákona 305/2005 Z. z. § 49, ods.1 písm. a), b) a c) dočasne nahradzujúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu:

  • o nariadení neodkladného opatrenia,
  • o uložení výchovného opatrenia,
  • o nariadení ústavnej starostlivosti (tzv. „detský domov“ ).

Centrum vykonáva aj opatrenia pobytovou formou na základe dohody o predĺžení pobytu mladému dospelému podľa §46 ods. 1. písm. b) bod 2.

Do našej starostlivosti sú zverené deti vo veku od 0 – 18 rokov, ktorých doterajšia výchova bola vážne ohrozená alebo narušená, ktoré boli týrané a zanedbané, ktoré majú poruchy správania, pochádzajú zo sociálne a hmotne núdznych rodín.

ALŽBETKA, n. o.

Dielo „ALŽBETKA“ píše svoju históriu od roku 2004, kedy bolo založené ako nezisková organizácia. Odvtedy sa ALŽBETKA, n. o., angažovala v rôznych oblastiach a rozvinula sa až do dnešnej podoby – od organizovania voľnočasových aktivít, cez otvorenie prvého zariadenia Krízového strediska, až po rozširovanie svojho okruhu pôsobenia zriaďovaním nových zariadení. 
Neziskovú organizáciu ALŽBETKA, n. o. zriadila Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa ako reakciu na zložité životné situácie mnohých rodín nášho mesta, okolia a Slovenska. 

Logo ALŽBETKA, n. o.

Naše logo chce byť krátkou prezentáciou a graficky vyjadrovať cieľ a poslanie organizácie ALŽBETKA, n. o.

logo-800x600-1.png

Prečo Alžbetka?

Organizácia je pomenovaná po dievčatku menom Alžbeta Eppingerová. Narodila sa 9. septembra 1814 v malom kúpeľnom meste Niederbronn (severné Francúzsko). Hneď na druhý deň po narodení prijala sviatosť krstu a krstné meno Alžbeta. Alžbetka bola povolaná neskôr založiť a viesť veľké dielo. Jej duša bola už od malička naplnená vrúcnou láskou k Bohu a obdarovaná nadprirodzenými milosťami. To k nej priťahovalo mnoho ľudí. Takto sa jednoduchá Alžbeta stala akoby neviditeľným strediskom duší, do ktorých práve cez ňu pretekala Kristova pravda, život a pokoj, posolstvo o Božej vykupiteľskej láske ku každému človeku.

Podporte nás

Radosť rozdávaním rastie

ALŽBETKA, n. o., ako subjekt tretieho sektora je závislá aj od svojich dobrodincov a darcov. Aby sme tu mohli byť pre tých, ktorí to potrebujú, potrebujeme aj vašu pomoc. Privítame akýkoľvek prejav vašej priazne a štedrosti.

Ďakujeme!

Ďakujeme vám, ktorí ste nám už svoju priazeň preukázali pomocou – deťom v centre,  škôlke, ako aj starkým o ktorých sa staráme. Sme vám vďační za každú finančnú i nefinančnú podporu, za vašu blízkosť a modlitbu.

Myslíme na vás v našich modlitbách.